James Putnam
Biography # Press # Contact # Credits
 
  Inventory Suscribe to James Putnam's newsletter  
  inventory
 
  publications
 
# Interviews
# Publications
# Exhibitions
# Conferences
# Talk & Debate
# Salon
# Collaborations

BMoCA - The Bunker Museum of Contemporary Art -

Cai Guo-Qiang


Curated by Cai Guo-Qiang - site-specific projects at former military bunkers, Kinman Island, Taiwan by Wang Wen-chih, Wang Jianwei, Wu Tung-wang, Lee Mingwei, Shen Yuan, Lin Hsing-yueh, Yin Ling, Yao Chien, Chang Yongho, Zeng Li, Fei Dawei, Liu Xiaodong, Ying Bo, Chai Min-leong, Tse Su-mei. Tan Dun.

Published by Kinmen County Government, Taiwan,2006


 
 

BMoCA - The Bunker Museum of Contemporary Art -

Cai Guo-Qiang 
back to publications